face Roskilde Oplevelseshavn

 saellogo


RHS Login

Brug af slæbested

nøglebom

Al søsætning og sejlads med vandscootere og lignende fartøjer er forbudt fra Roskilde Havn.
Havnens slæbested er primært beregnet til trailerbårne både. Den totale belastning må ikke overstige 2.000 kg.
Slæbestedet er spærret med en bom. Nøglekort til bommen kan købes på havnekontoret eller ved henvendelse til havnefogeden. Prisen for Nøglekortet fremgår at Takstblad for Roskilde Havn. Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud til anden side.
Ved misbrug lukkes kortet.

Broen ved slæbestedet skal friholdes til både, der skal benytte slæbestedet og må derfor kun benyttes til kortvarige anløb (max. 15 min.)

Dagskort og Årskort kan købes på havnekontoret på hverdage mellem kl. 08:00 og kl.14:00. Pris for et dagskort er 120 kr. og 1.400 kr. for et årskort.

Slæbestedet vil fra 2022 være lukket for både som kan sejle hurtigere end 15 knob.

Fjorden er et Naturreservat med restriktiv sejlads og for at kunne få nøglekort til bommen udleveret skal følgende medbringes i kopi til havnekotoret.

  • Billede af båden med navn på
  • Gyldig forsikring
  • Gyldig speedbådskørekort

 

Ekstraordinær generalforsamling i Havneselskabet 2411-2014

På denne blev det vedtaget at arbejde videre på projektet, under et nyt mandat fra havneselskabet,
det indebærer at der kun etableres det antal plader (90 til 110) som der er tegnet/betalt andele for.
Et af de problemer den eks. gen. skulle tage stilling til var selve projektet, finansieringen og et budgetunderskud.
Bestyrelsens forslag blev godkendt med en enkelt tilføjelse.

Nu forestår indbetalingen af andelsindskuddet og de marinearkæologiske undersøgelser.
Der bliver indkaldt til et orienteringsmøde for Indskydere i løbet af december måned 2014, samt udsendt materiale vedrørende havneudvidelsen/andelene.

_________________________________________________________
Og den 25. januar 2014, kom så den længe ventede ”Tilladelse til udvidelse af Roskilde Lystbådehavn”. fra Kystdirektoratet:
PDF 
_________________________________________________________

Der har været stille omkring informationerne i de sidste par år.
Alt har været koncentreret om at få lokalplan 586 for havneudvidelsen på plads. Samtidig har vi siden efteråret 2012 arbejdet på at få godkendt anlægget i Kystdirektoratet og hermed få en anlægstilladelse. 
Den 24. april 2013 fik vi dog det første store gennembrud, idet Roskilde Kommunes byråd vedtog lokalplan 586 for havneudvidelsen på 110 nye pladser.
Nu afventer vi afgørelsen på den endelige anlægstilladelse fra Kystdirektoratet og den forventer vi at modtage inden sommerferien.
Når vi får tilladelsen vil den indeholde et krav om at der foretages fjordbundsundersøgelser i samarbejde med marinarkæologerne på Vikingeskibsmuseet for at sikre at der ikke gemmer sig fortidsminder, som skal beskyttes. Det forventes at kunne ske som en optakt til selve anlægsfasen, som forventes at være foråret 2014. Således at anlægget kan stå færdigt til sæsonen 2014.

_________________________________________________________
Bestyrelsen har holdt møde tirsdag den 13. september 2011 for at lægge en plan for arbejdet. Efter bestyrelsesmødet blev der udsendt et nyhedsbrev til nuværende og kommende andelshavere.
NYHEDSINFO SEPTEMBER 2011 
_________________________________________________________
Bestyrelsen har igennem længere tid ikke sendt status ud vedr havneudvidelsen - men udelukkende orienteret via nyhedsbremeget fremdrift i det sidste år - det skyldes at processen primært har ligget  hos kommunen v. Der har ikke været omkring politikernes godkendelse af havneudvidelsen, herunder kommunens tilladelse til at iværksætte et nyt lokalplansforslag.

Torsdag den 8. september 2011 vedtog Teknik- og Miljøudvalget den officielle 11. punkts plan for udarbejdelse af et lokalplansforslag for havneudvidelsen. Det vedtagne 11. punktsforslag kan ses her ved at klikke sig ind på mødet den 8.9.2011.
_________________________________________________________
Den nye miljørapport:

Roskilde Havn - Supplerende Notat

Indskyder informationsmøde i Roskilde Sejlklub, Strandgade 12,
tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00.

Mens vi venter på den nye miljørapport og Økonomiudvalgets møde i december vil havneudvidelsesgruppen gerne invitere til et informationsmøde for indskyderne.
Her kan indskyderne få svar på de spørgsmål som de måtte have.

_________________________________________________________

Økonomiudvalgets behandling af punkter vedrørende havneudvidelsen

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 8.9.2010 vedr. udvidelse af Roskilde Lystbådehavn samt bilag til referat af Økonomiudvalgets møde samme dag.
Referat.-------------------Bilag.
Der er pt 110 indskydere. Altså er alle pladser ”solgt”.
Der er nu oprettet en venteliste til nye indskydere.
_________________________________________________________

Offentlig høring om havneudvidelsen den 8. april 2010

Høringsfristen er udskudt til den 26. april 2010 jfv Roskilde Kommunes hjemmeside. Husk at indlæg skal sendes til  eller sendes til Plan og byggesag, Plan, Postboks 100, Køgevej 80, 4000 Roskilde

Den offentlige høring omkring havneudvidelsen var velbesøgt af andelshavere og indskydere, bortset fra et enkelt konstruktivt indlæg fra Niels Pinholt, som er med i bådlauget for det gode skib RUTH, omkring forringede ind- og udsejlingsforhold, var de fleste indlæg meget negative og fokuserede meget på manglende plads på havneområdet og især på trafik- og parkeringsforhold.

På den baggrund vil jeg som bestyrelsesformand for Havneselskabet opfordre andelshavere og især indskydere til at komme med gode konstruktive holdninger og idéer til en forbedring af trafik- og parkeringsforhold. Men i øvrigt også kommentere de forhold som de personligt mener er afgørende for en god lystbådehavn i Roskilde.

Materialet fra Havneselskabet kan ses her.

_________________________________________________________

Havneinfo_24

Se kommunens hjemmeside: "link" hvor der også er linket til materialet.
Økonomiudvalget har på sit møde den 3. marts 2010 vedtaget, at der skal holdes en indledende offentlig høring om udvidelsen af lystbådehavnen i Roskilde. Baggrunden for høringen er, at Roskilde Havneselskab ønsker at udvide lystbådehavnen med ca. 110 pladser.

 _________________________________________________________

Dialogmøde

Alle interesserede kan høre mere om havneudvidelsen på dialogmødet den 8. april 2010 kl. 19.00-21.00.
Mødet foregår i mødelokale 3A på rådhuset, Køgevej 80.

Offentlighedsperiode

Den indledende offentlige høring starter den 19. marts og slutter den 12. april. Idéer, forslag og holdninger til havneudvidelsen skal sendes til RoskildeKommune, så de er fremme senest den 12. april 2010. 

Havneudvidelsen

Kommunens økonomiudvalg har startet lokalplansprocessen den 3. marts 2010 med vedtagelse af et forslag om indledende offentlig høring.
Den indledende offentlige høring eller forudgående offentlighed varer fra den 12. marts til medio april 2010.
Forvaltningen vil afholde et dialogmøde tirsdag den 8. april 2010 på rådhuset kl. 19, hvor borgere og andre interesserede har mulighed for at stille spørgsmål til havneselskabets projekt og komme med idéer, forslag og holdninger.
Bestyrelsen opfordrer derfor andelshavere, indskydere og andre interesserede til at møde op for at videregive gode ideer omkring havneudvidelsen, samt støtte denne.
_________________________________________________________

Havneudvidelse - nu er de første 100 indskydere på plads.

DHIs rapport "Vurdering af bølgeuro" PDF

10.7.2009 - Antallet af indskydere er 90 og indtegningen til fase 1 er slut. Indtegningen til Fase 2 med ca 20 pladser påbegyndes og forventes at kunne opdeles i blokke af ca 5 pladser. Derfor er der stadig mulighed for at indskyde risikovillig kapital på 4 000 kr. med forventning om en plads i den nye havn.

24.6.2009 - By- og Landskabstyrelsen har ophævet planlægningsforbuddet for den del af havneudvidelsen som ligger indenfor EU-habitatsområdet. Se kopi af tilladelse her. Der er dog en enkelt bemærkning i tilladelsen om antallet af motorbåde i fjorden, som skal holdes på et rimeligt niveau, fordi det skønnes at motorbåde er den væsentligste trussel mod fuglelivet. Det vil formnetlig udmønte sig i en øvre grænse for antallet af motorbåde i havnen. Det udgør ikke nogen trussel mod havneudvidelsen, men bestyrelsen vil være opmærksom på fastsættelsen af en ventuel grænseværdi.

24.6.2009 - Roskilde Byråd vedtog d.d. at kommunens forvaltning kunne fortsætte med planlægningen af havneudvidelsen jvf havnesleskabets forslag. Planlægningssfasen indledes efter sommerferien.

22.6.2009 - Havneselskabets andelshavere godkendte med stort flertal endnu engang den foreslåede havneudvidelse. Se referat her. På generalforsamlingen blev der udover forslagsmaterialet fremlagt et foreløbigt udkast til driftsbudget.

Febr 2009

Ansøgninger til henholdsvis Kystdirektoratet og By- og Landskabstyrelsen er afsendt. Som nævnt ovenfor er tilladelsen fra By- og Landskabsstyrelsen givet og vi afventer nu Kystdirektoratets afgørelse.

Nyt revideret projekt er udarbejdet til ansøgningsfasen - se konsekvensvurdering, projektbeskrivelsebudget- og finansiering, tidsplan, tegning og fotomanipulation samt tegning af flydebroelement

Disse dokumenter er dynaiske og tilrettes løbende i projektperioden.

gangikosten800tekst

Her kan du skrive
eller redigere dit indlæg:

 


Her ser du indlæg:
 


 En lille instruktion 
se næste side:


BlogSideAdmin310 

        

BlogSideEditor400