roskilde fjord natura 2000

Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.
Natura 2000-plan for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
(nr. 136). Natura 2000-planen skal sikre gunstig bevaringsstatus
for områdets udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter beskrives, og der fastlægges målsætninger og indsatser for naturtyperne og arterne.

Se planen!

Der vil fortsat være et totalforbud mod vandscootersejlads i de internationale naturbeskyttelsesområder – de såkaldte Natura 2000-områder – og i vildtreservater og fredede områder.

Det vil sige at hele Roskilde Fjord ikke må besejles med vandscootere idet fjorden er Natura 2000.