Håndbogen er en hurtig mulighed for andelshaverne til at få svar på de mest almindelige ting på havnen. Håndbogen skal forstås som bestyrelsens og havnefogedens beslutninger på de enkelte områder, hvorfor den selvfølgelig forventes efterlevet.

Håndbogen er sidst opdateret maj 2021


Hvis du støder på uoverensstemmelse mellem Håndbogen, Vedtægterne og Havnereglementet, er det til enhver tid Vedtægterne og dernæst Havnereglementet som gælder.


Håndbogen er en hurtig mulighed for andelshaverne til at få svar på de mest almindelige ting på havnen. Håndbogen skal forstås som bestyrelsens og havnefogedens beslutninger på de enkelte områder, hvorfor den selvfølgelig forventes efterlevet.

Håndbogen er sidst opdateret maj 2021

Affald. Dagrenovation afleveres i de grønne containere opstillet af Kommunen ved vores skur ud mod Strandgade og/eller i de almindelige skraldespande på havneområdet.

Olie, kemikalieaffald og akkumulatorer afleveres i miljøskuret for enden af masteskuret og sorteres efter anvisningerne på beholderne. Større enheder afleveres hos Argo.

Bad og toilet findes i Havnehuset, hvor der er indrettet 3 toiletter og 3 baderum. Koden til Havnehuset oplyses til andelshavere og gæstesejlere.

De offentlige toiletter i Havnehusets gavl mod Strandgade og på museumsøen kan også benyttes. 

Bagagevogne forefindes foran Havnehuset mod promenaden og ved udgangen til ø-havnen. Vognene skal sættes på plads efter brug

Beboelse. Det er muligt for et begrænset antal andelshavere og evt., ikke-andelshavere at indgå kontrakt om beboelse af deres fartøjer udenfor sejlsæsonen. Der er udarbejdet fastliggerkontrakter, som kan ses på havnens hjemmeside.

Bestyrelsens sammensætning og kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden.

Brændeovne kan benyttes af fastliggere, og disse skal være godkendt af skorstensfejer og i øvrigt opfylde gældende regler

Diesel kan købes ved automaten på servicekajen.

 

El på broerne. I havnen er det muligt, såfremt der er ledig kapacitet at forsyne din båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til den landbaserede elforsyning.
For at minimere risikoen for brand og sikre tilfredsstillende service til brugerne skal der være en person om bord, når der forbruges strøm. Det er dog tilladt at oplade batterier, uden at nogen er om bord på båden, normalt kun 1 døgn.
Oprettelse, depositum, målerleje og forbrug betales i henhold til takstblad. Havnepersonalet vil demontere ledninger for hvilke, der ikke er indgået aftale.

Alle brugere, der har behov for permanent tilslutning til elforsyning, skal indgå aftale med havneselskabet, der vil opsætte permanent elmåler.

Almindeligt  

 1. a) Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.
 2. b) Havnen kan ikke drages til ansvar for skader der skyldes brug af elforsyningen.
 3. c) Forsyningsspændingen på havnens broer er 230 V 50 Hz enfaset forsynet fra stikkontakter i overensstemmelse med EN 60309-2 klokkeslæt 6h.
 4. d) Hver stikkontakt må højst belastes med 1400 watt og der må kun tilsluttes en bevægelig ledning til hver stikkontakt.
 5. e) Den bevægelige ledning skal være kappeledning (H05RN-F) eller tilsvarende, ledningen skal være i en længde uden samlinger, ledertværsnit skal være mindst 1.5 mm2 , Stikprop skal være type CEE min. IP44.
 6. f) Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelige tilslutningsledning i at falde i vandet.
 7. g) Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer, skal havnen kontaktes.
 8. h) Tilslutninger og materiel der ikke er i overensstemmelse med ovenstående regler eller som er defekte er ulovlige og vil blive demonteret af havnens personale.
 9. i) En båd der gentagne, på hinanden følgende gange (i almindelighed 3 gange) foranlediger udkobling af fejlstrømsafbryder eller overstrømsbeskyttelse vil blive forment adgang til elforsyning indtil fejlen er påvist rettet.

Fjordafmærkning. Udlægning, inddragelse og vedligeholdelse af sømærkerne i Roskilde Fjord syd for dæmning og bropiller fra den gamle jernbanebro syd for Frederikssund forestås af Fjordudvalget, der er en sammenslutning af alle ejere af havne og broer i fjorden.
Fjordudvalget ansætter en entreprenør til at udføre det praktiske arbejde.
Udgifterne til Fjordudvalgets arbejde betales af havne- og broejerne, idet der fastsættes en pris pr. meter kaj eller bro med en vanddybde over 75 cm.
Oplysning om fejl og mangler ved afmærkningen bedes givet til den lokale havnefoged.

Forsikringsforhold. Alle både, såvel i vand som på land, skal være ansvarsforsikrede. Dokumentation skal forevises på forlangende. Både i vandet over vinteren skal være sikret forsvarligt mod vejrlig og tilset jævnligt.

Havnefogeden kan forlange både optaget på land for besigtigelse af søventiler mm., hvis dette ikke er sket over en årrække. Er søventiler mm. ikke i forsvarlig stand kan havnefogeden forlange disse udskiftet før søsætning. Optagning og søsætning sker for andelshavers regning.

Fortøjninger og fendre. Alle både skal være forsynet med fortøjninger, som svarer til bådens størrelse og ifølge forsikringsselskabernes krav. Endvidere skal der være fjeder (”kødben”) til aflastning i den ende, som er fortøjet til broen. Hvis der anvendes metalfjedre, skal der også være kæde eller tov som sikkerhed mellem tovende og fortøjningsbøjle, hvis fjederen skulle gå i stykker.

Både under 30 fod skal have min 2 fendre og større både, over 30 fod, skal have min 3 fendre på hver side.

Fri/Optaget skilte. Hvis havnepladsen forlades for natten, skal det markeres, at pladsen er ledig ved at vende skiltet fra optaget (rød) til fri (grøn). Indtægter fra gæstesejlere tilfalder havneselskabet. Hvis hjemkomst sker tidligere end anført på skiltet, kan man sende en sms til havnefogeden, der så vidt muligt vil sørge for at skiltet vendes til rødt.

 

Grill på både og broer.

Det er tilladt at bruge gasgrill på båden, hvis dette kan foregå forsvarligt og uden gener for andre. Der må absolut ikke grilles på bro, nokker osv. Det er også muligt at grille ved Havnehuset.

Gæstesejlere kan benytte ledige pladser markeret med grønt og gæstesejlerne ved bro A. Gæstesejlere må kun overnatte ved servicekaj efter aftale med havnefogeden.

Havneafgiften skal betales umiddelbart efter ankomst i automat ved Havnehuset og kvittering skal placeres så den kan aflæses fra land. Ved manglende betaling opkræves ekstra gebyr på 200 kr.

Havnekontoret beliggende Strandgade 2 er periodevis bemandet. Se tider på hjemmesiden, hvor havnefogedens mobil nr. også står. Email:

Havneplads. Roskilde havneselskabs andele omsættes igennem havneselskabet.
Havneselskabet har oprettet ventelister, dels for andelshavere, som ønsker en plads af en anden størrelse (rokeringslisten), dels for ikke medlemmer, der ønsker at købe en andel (ventelisten). Andelshavere går forud for nye medlemmer ved tildeling af pladser.
Havneselskabet opkræver gebyrer i henhold til takstbladet, der ligger opdateret på hjemmesiden.

Havnereglement kan læses på havnens hjemmeside www.roskildehavn.

 

Hjemmeside. Roskilde Havn har hjemmesiden: www.roskildehavn.dk

 

Højtryksspuling af både. Ved højtryksspuling gælder særlige miljøregler m.v. Se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn”. Regelsættet kan læses på hjemmesiden www.roskildehavn.dk

Internet. Havnens internet udfases da det forventes at alle i dag har egen netadgang.

Kraner. Havnen råder over to kraner. En søjlesvingskran, som kan løfte både op til 10 ton og en mastekran som er udstyret med to el-betjente løftekroge. Den ene inderste løftekrog kan løfte småbåde op til 2.500 kg. Den anden og yderste løftekrog er udelukkende en mastekran som kan løfte 500 kg. Mastekranen kan ved udligger forlænges, så den kan bruges til lange master. Nøglekort til betjeningen af mastekran kan købes ved havnekontoret.

Lån og leje. RHS har til leje indkøbt en girafsliber med tilhørende støvsuger. Se takstblad på hjemmeside. Til lån er der indkøbt et rullestativ, en større popnittetang og rigmåler.

Masteopbevaring
Master kan kun opbevares i mastehuset. Alle master, som henlægges i mastehuset, skal være påsat vandfast mærke med navn og tlf. nr. Salingshorn, antenner m.v. skal afmonteres inden oplægning i mastehuset. Tunge mater skal lægges på de nederste hylder og lette på de øverste.
Af- og tilrigning af master kan ske på pladsen foran ”Snekken” og skal ske inden for 24 timer.
Hvis masten anbringes på båden, må den ikke være til gene for krankørsel på kørevejene, dvs. masten må ikke være længere end bådens overaltlængde.
Priser for masteopbevaring fremgår af takstbladet ”Takster Roskilde Havn”.

Navn på båden
Alle både, der har fast havneplads, skal være forsynet med navn og hjemsted. Hjemsted angives som ”Roskilde” og skal være placeret på hækken.


Optagning af både
sker typisk fra anden uge af oktober og frem til midten af november. Bestilling af stativ sker ved at svare på mail som udsendes i september. Har du ikke senest 1. oktober svaret på om du ønsker stativ, vil de blive lejet ud til anden side.

Det forventes, at du er bekendt med bådens løftepunkter, da optagningen foretages af frivillige medlemmer af havnen. Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper. Husk at medbringe et antal træklodser som båden kan stå på.
Bådene placeres i stativer hvorefter de køres med trucken til vores vinteropbevaringspladser. Det er suverænt de frivillige hjælpere og havnefogeden, der bestemmer bådenes placering på vinteropbevarings­pladserne.

Parkering. Der er mulighed for at parkere på de dertil indrettede pladser. Regler og vilkår fremgår af skiltning.

 

Sejlads i havneområdet og på fjorden
I hele havneområdet, som omfatter de 2 ankringspladser for lystfartøjer og området imellem dem, må der højst sejles 3 knob. Endvidere gøres opmærksom på andre myndigheders anvisninger, herunder hastighedsbegrænsning i Politimesterens bekendtgørelse om sejlads på fjorden samt på Skov- og Naturstyrelsens ”Bekendtgørelse om jagt og motorbådssejlads på Roskilde Fjord”.

Servicekaj omfatter hele kranøen. Servicekajen er forbeholdt både, der skal have diesel, have udrustning om bord, tømme holdingtank, spildevandstank o.l. Der må kun tages ophold i højst 2 timer, og båden skal være bemandet.
Havnefogeden kan dog give tilladelse til længere ophold ved servicekajen. Dette skal aftales med havnekontoret inden parkering ved servicekajen.

Slibning af bundmaling og istandgørelse af både
Slibning af bundmaling skal af miljøhensyn foretages med specialudstyr (se ”Regelsæt for vedligehold af både i Roskilde Havn). Kun havnens slibemaskine med støvsuger må benyttes. Maskinen kan lånes hos havnefogeden. Sørg for ordentlig afdækning under båden med presenning eller anden afdækning. Slibning og istandgørelse af båden, mens den ligger mellem pælene skal ske uden gene for andre andelshaver og gæster. Større arbejder skal meddelelses til havnefogeden som vil anvise anden plads.

Slæbejoller
Slæbejoller o. lign. må kun anbringes ved båden, hvis det kan ske uden gene for andre fartøjer. I øvrigt henvises til at kontakte Roskilde Sejlklub eller ”Kællingehavens Bådelaug”, hvis fast plads ved jollebro ønskes.

Slæbested
Havnens slæbested er beregnet til trailerbårne både. Den totale belastning må ikke overstige 2.500 kg. Slæbestedet er spærret med en bom. Nøglekort til bommen kan købes på havnekontoret eller ved henvendelse til havnefogeden. Prisen for Nøglekortet fremgår at Takstblad for Roskilde Havn. Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud til anden side. Ved misbrug lukkes kortet. Vandscootere må ikke søsættes eller være på havneområdet i øvrigt.
Broen ved slæbestedet skal friholdes til både, der skal benytte slæbestedet og må derfor kun benyttes til kortvarige anløb (max. 15 min.)


Spuling må kun ske på den særligt indrettede spuleplads (se ”Regelsæt for vedligeholdelse af både i Roskilde Havn”).

Stativer. Havnen opererer udelukkende med én stativtype. Der er således ikke mulighed for at benytte eget stativ på havnens område uden forudgående aftale med havnefogeden. Disse skal i så fald være væk fra havneområdet, samt Skt. Ibsvej senest den 15. maj, hvorefter de bliver fjernet for ejers regning.
Havnen disponerer over et begrænset antal stativer, som man lejer eller ejer. (læs afsnit om optagning) Stativer kan lejes efter Havnens takstblad.

Søsætning
Søsætning af både sker typisk fra 1. april til 1. maj. Søsætning bestilles på søsætningskalenderen på havnens hjemmeside. De både der står forrest på vinterpladsen, skal være klar til første søsætning aht. kørselslogistikken.
Det forventes at du er bekendt med bådens løftepunkter, da søsætningen foretages af frivillige medlemmer af havnen.
Kranarbejdet kræver, at bådejeren deltager sammen med mindst 1 hjælper.
Landpladsen skal – når den efterlades – være ryddet og fejet, så der ikke efterlades noget, som kan være til skade for andre (for eksempel søm, skruer, maling m.v.).
Presenninger, klodser, overdækning, lægter, dunke m.v. skal hjemtages.


Takster for Roskilde Havn fremgår af særligt takstblad. Takstbladet kan ses på havnens hjemmeside: www.roskildehavn.dk og er ligeledes at finde på havnekontoret.

Toilettømmerstation
Havnen har en mobil og en stationær toilettømmer. Både, der ønsker tømning af holdingtank eller spildevandstank, skal benytte den opsatte toilettømmerstation ved servicekajen. Anlægget er selvbetjent og gratis. Betjeningsvejledning sidder på toilettømmeren.

Udlejning af havneplads
Hvis havnepladsen ikke ønskes benyttet i en sæson, kan den ifølge vedtægterne lejes ud. Udlejningen skal godkendes af Roskilde Havneselskab, og henvendelse skal derfor ske til havnefogeden senest 1. marts. Personer på køberliste har fortrinsret til leje, men hvis der ikke er interesserede købere, kan man selv anvise en lejer. Fremlejeordningen er beskrevet i vedtægterne

Vand på broer
På alle broer er der monteret vandhaner, som må benyttes til bådvask med strålespids og opfyldning af drikkevandstank. Alle opfordres til at bruge så lidt vand som muligt og sikre, at vandhanerne er lukkede efter brug. Vand åbnes den 15. april og lukkes den 15. november, afhængig af frost.

Vandscootere må ikke søsættes eller være på havneområdet i øvrigt.

Vedtægter
Vedtægter for Roskilde Havneselskab kan læses på www.roskildehavn.dk..

Venteliste
Havneselskabet har etableret en liste for personer, som ønsker at købe en andel i Roskilde Havneselskab (venteliste). Der betales gebyr for optagelse og fornyelse på ventelisten i henhold til takstbladet.
Havneselskabet har en liste for andelshavere, der ønsker at bytte til anden pladsbredde (rokeringsliste). Optagelse på listen er gebyrfri og sker ved henvendelse til havnefogeden. Andelshavere på rokeringslisten har fortrinsret til ledige havnepladser.

Vinteropbevaring på land
Plads til vinteropbevaring på land bestilles på havnekontoret senest 1. oktober. Opstilling på land starter medio oktober. Afhængig af hvilken plads, man står på, er der tidsfrister for, hvornår man senest skal være i vandet igen. Da Roskilde Kommune kræver landarealerne rengjort og ryddet for stativer m.v. til fastsatte terminer, er det nødvendigt, at bådene er fjernet et par dage før fristernes udløb.

De arealer, der anvendes er:

 • Busholdepladsen fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til større både.
 • Midtercirklen på ”Bananen” fra 1. oktober til 27. april. Pladsen anvendes til mindre både.
 • Vindeboder (grusarealet ved gasværk) fra 1.oktober til 11. maj. Pladsen anvendes til mindre både.
 • Parkeringspladsen Skt. Ib fra l. oktober til 28. maj. Pladsen er forbeholdt træbåde.
 • Dyrskuepladsen til de som ønsker at få deres båd under tag. Hør havnekontoret for priser og tider.

Bådene opstilles i den rækkefølge, hvori de tages op, og stilles med en afstand mellem bådene på max. 75 cm. Dette princip anvendes for at undgå spildplads.
Betaling for vinterplads udregnes efter antal kvadratmeter af bådens totale længde x bredde, forhøjet til nærmeste hele m2.
Ønsket tidspunkt for optagning til vinteropbevaring skal noteres på bestillingslisten på havnekontoret.
El og vand vil være tilsluttet i dagtimerne frem til den 1. december og igen fra 15. marts. Der må under ingen omstændigheder bruges strøm uden man er til stede.

Vinteropbevaring i vand
Efter aftale med havnefogeden kan båden overvintre i vandet på særlig anvist plads. Takst i henhold til ”Takster Roskilde Havn”

Årsmærke
Årsmærke skal afhentes på kontoret og placeres synligt på båden inden 1. maj. Herefter vil mærket blive sat på af havnens personale og der vil blive opkrævet et gebyr.