Vejledning til bådoptagning og søsætning ved frivillige teams

Nærværende vejledning er tænkt som en hjælp til både bådejer og frivillige teams i forbindelse med optagning og søsætning.

Nye bådejere opfordres til at komme og se hvordan det foregår, inden man selv skal op eller i.

Generelt:

 1. Der løftes og transporteres ikke både over 10 tons.
 2. Der afsættes 25 minutter til optagning, og 20 minutter til søsætning. Man skal være klar 30 minutter før sin tid. Kranteam har en liste over dagens optagninger/søsætninger, så alle bådejere kan se rækkefølgen. Kranteam kan evt. vælge at ændre lidt i rækkefølgen hvis bådejerne er klar, af hensyn til at undgå at ændre på åget.
 3. De første både som tages op om efteråret, vil som udgangspunkt være de sidste som kommer i vandet til foråret.
 4. Bemærk at hæktunge både kan blive uhensigtsmæssigt belastet under transport af båden i stativ.
 5. Sejlbåde med mast fra ca. 35 fod og op placeres på busholdeplads eller alternativt på grusplads for at sikre bedst muligt underlag.
 6. Ormegård (p-plads ved Sankt Ibs Vej) anvendes fortrinsvis til træbåde og mindre både der skal være længe på land uden mast. Inddækning af båd skal aftales med havnefogeden, da vi skal tage hensyn til naboerne.
 7. Hvis der sker en skade, anmelder bådejer og RHS til respektive forsikringsselskab. RHS’s forsikringsselskab kan kræve at skadelidte foreligger taksatorrapport selvom man ikke har kaskoforsikring.
 8. Kranteam består af 5 mand hvoraf én er kranfører, én er truckfører og én er medhjælper til truck (afstandsbedømmelse/dirigering).
 9. Alle på kranteam bærer sikkerhedshjelm og sikkerhedssko i kranområdet, og bådejer/hjælpere bærer sikkerhedshjelm som stilles til rådighed af havneselskabet.
 10. Når både transporteres i bådvogn skal denne være kørt ”helt op”.
 11. Der er alkoholforbud for kranteam.
 12. I kranområde opholder sig kun kranteam og bådejer med 1-2 hjælpere.

Før optagning:

 1. Ved bådløft med mast, skal agterstag, bomdirk og lazy jacks være demonteret, så åget kan komme så tæt til mast som muligt.
 2. Rulleforsejl skal afmonteres.
 3. Båden placeres ved kaj med hækken mod syd og ca. vinkelret ud for kran. Der fortøjes for og agter så båden bliver fastholdt i sin placering (stramme fortøjninger).

Under optagning:

 1. Det er bådejerens ansvar at anvise hvor båden skal løftes. Gerne ved forevisning af billede/skitse af tidligere løft, og/eller mærkning på fribord. Kranfører har ret til at afvise løft.
 2. Der monteres vandret strop ved langkølede både, eller hvor kranfører anser at der er risiko for at stropper kan skride ud.
 3. Både med finnekøl løftes så de hænger vandret, eller evt. er en smule stævntunge (af hensyn til belastning på køl). Klodserne skal placeres under selve finnen hvor der er torpedokøl.
 4. Det er bådejerens ansvar at anvise og/eller godkende bådens placering i stativ. Det er vigtigt at agterstøtterne placeres ud for et skot såvidt det er muligt. Bådejer har ansvaret for båden når den er placeret på sin endelige plads på land.
 5. Store ”puder” anvendes når skrog er meget ”fladt” ved støttepunkterne.
 6. Når båden står i stativ, skal lodrette støtter være så højt oppe som muligt, dog således at spindler kan justeres både op og ned. Splitter i støtter skal sidde i samme hul, dvs. at de er samme længde alle 4 stk. Hæktunge sejlbåde med finnekøl suppleres med en lodret understøtning agter i ”motorbådsbuk”.
 7. Lange spindler anvendes hovedsageligt ved skråstivere til smalle både.
 8. Ved bådløft med mast, skal agterstag genmonteres inden transport af båd fra servicekaj.
 9. Vær kritisk ved valg af træklodser under køl.
 10. Husk altid dorne og låsesplitter i støtter – også i motorbådsbukke.
 11. Kranfører godkender stativ med båd inden det flyttes.
 12. Affald fra spuling af bund (muslinger mv.) fjernes af bådejer straks når båd er placeret på sin plads på land.

Båden på land:

 1. Princip for placering på land:
 2. På grusplads anvendes ikke træklodser under stativ, medmindre det er nødvendigt for at placere båden vandret, eller det skønnes nødvendigt for at sikre stabiliteten.
 3. Der skal altid anvendes træklodser under stativ på asfalt pladser. Klods placeres ikke direkte under den lodrette støtte, men umiddelbart ved siden af.
 4. Både placeres såvidt muligt med minimumsafstand på ca. 50 cm.
 5. Ved arbejde på båd som kan medføre spild på terræn, skal der afdækkes med plast. Evt. omkostninger til efterfølgende afrensning betales af bådejer.
 6. Bådejer opfordres til at kontrollere støtter efter 1 uge og jævnligt derefter.
 7. Der må ikke være fastmonteret el til båd når den er på land, kabler bliver fjernet af havneselskabet uden varsel. El-standerne er slukkede aften/nat.
 8. Fald, overdækninger mv. skal fastgøres/monteres så de ikke klaprer i vinden.

Søsætning:

 1. Ingen båd søsættes hvis der ikke er påført navn og ”Roskilde”, samt at der foreligger gyldig ansvarsforsikring (dette skal indtastes i Harba).
 2. Efter søsætning skal bådejer fjerne evt. grej fra opbevaring på land fra havneområdet senest dagen efter søsætningen.