At være andelshaver

Som andelshaver har du krav på en plads i Roskilde Havn som anvises af havnefogeden. Havnepladsen må ikke benyttes til både, hvis størrelse overstiger det officielle mål for havnepladsen. Skulle du få behov for en større plads skal du skrives op på en rokeringsliste.

Enhver andelshaver er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for den båd, der benytter den pågældende havneplads. Andelshaveren skal samtidig med betaling af det årlige driftsbidrag dokumentere, at forsikringen er tegnet og i kraft. Størrelsen af den pligtige minimumsforsikringssum fastsættes hvert år af bestyrelsen.

 båd2

Driftsbidrag og andre takster fastsættes med bindende virkning af bestyrelsen. Ved fastsættelsen kan der tages hensyn til bådpladsens størrelse, beliggenhed, anvendelse af servicefaciliteter m.v. Afgift for bådpladser på land fastsættes med udgangspunkt i udgiften ved en havneplads.

En andelshaver kan udleje sin havneplads i indtil to år. Udlejning sker efter reglerne i § 12.1. i vedtægterne. Anmodning om udlejning skal fremsættes for og godkendes af bestyrelsen, som også skal godkende vilkårene herfor. I tilfælde af andelshaverens udstationering eller flerårige langture o.l. kan dispenseres fra tidsbegrænsningen. Lejeren af havnepladsen indbetaler lejen til Roskilde Havneselskab, der modregner lejen i andelshaverens driftsbidrag og udbetaler evt. overskud til andelshaveren. (10.2) Bestyrelsen kan anvise gæstepladser for fremmede sejlere, i det omfang havnens kapacitet tillader det. Andelshavere råder således ikke over havnepladsen i det omfang, den ved sejlads er vakant.

Ved salg af andel kan havnekontoret være behjælpelig med salget og information om fremgangsmåde. Du kan også vælge selv at forestå handelen, hvilket i så fald skal ske efter reglerne i § 12 i vedtægterne.

Praktiske detaljer om optagning, søsætning, masteskur, stativ, strøm osv. kan du finde i havnens håndbog.

Hvem er "online"

Vi har 26 gæster gæst(er) og ingen medlemmer medlem(er) online