Sejladsbestemmelser på Roskilde Fjord  -  se kort 

Roskildefjordprint sejllads billed

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. 1)

I medfør af § 29, stk. 1, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere, der forstås som et fartøj med en længde på under 4 m, der har indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdrivningsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, som sidder, står eller knæler på – snarere end i – skroget.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder tilsvarende for ikke-erhvervsmæssig sejlads med luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, som sidder, står eller knæler på – snarere end i – skroget.

§ 2. Sejlads med fartøj omfattet af § 1 er forbudt i følgende områder:

1) Områder, der efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

2) Vildtreservater, der er oprettet i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning.

3) Fredede arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet oprettet i henhold til naturbeskyttelsesloven herunder ved bekendtgørelser.

§ 3. Uden for de områder, der er omfattet af § 2, er sejlads med fartøjer, omfattet af § 1 forbudt inden for 300 meter fra kystlinjen. Medmindre andet følger af anden regulering, er det dog tilladt at sætte fartøjet i vandet fra kysten eller fra havne.

Stk. 2. Sejladsen skal inden for 300 meter fra kystlinjen foregå med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Der må alene foretages direkte gennemsejling af 300 meter zonen.

Stk. 3. Ved isætning i havne, skal vandscootere følge sejlløbet til og fra havnen, med mindre havnereglementet bestemmer andet.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering dispensere fra §§ 2 og 3 til arrangementer af interesse for almenheden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser ved behandling af ansøgning om dispensation for så vidt angår sejlads inden for de i § 2, stk. 2 og 3, nævnte områder, at der er opnået fornøden dispensation fra andre myndigheder i forhold til øvrige regler for disse områder.

§ 5. Ved afgørelse efter § 4 finder reglerne i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) tilsvarende anvendelse.

§ 6. Kommunalbestyrelserne fører tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse.

§ 7. Overtrædelse af § 2 og § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1315 af 20. november 2006 om regulering af sejlads med vandscootere m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 6. januar 2012

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen